STUBEL Gallery

presents

ATELIER

Krassimir Karabadjakov, Radoil Serafimov and Lyuben Malchev

painting exhibition

19 February- 8 March 2018

Opening: 19 Feb Mon, 18:30h – Kosta Lultchev St. 2 V, Sofia

 

 

Location: STUBEL Gallery - Kosta Lultchev St. 2 V, Sofia