Evdokia Art Glass

presents

AWEKENING

general exhibition, glass

15 May – 02 June 2018

120, Georgi Rakovski street, Sofia

Works by Katya Popova, Danail Nikolov, Nikola Enev, Bobby Korudzhikov, Harry Arabian, Konstantin Valchev and Yordan Narliev

 

Probuzhdane- izlozhba staklo v galeria Evdokia Art Glass

 

Location: Evdokia Art Glass - 120, Georgi Rakovski street, Sofia