“Vaska Emanuilova” Gallery

presents

Galya Blagoeva

solo exhibition

Curator Krasimir Iliev

13 – 30 September 2018

Opening: 13.09., Thursday, 6 pm – 15, Yanko Sakazov Blvd., Sofia

 

Location: "Vaska Emanuilova" Gallery - 15, Yanko Sakazov Blvd., Sofia