Warning: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 88

Warning: Constant EMPTY_TRASH_DAYS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 89

Warning: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in /home/sofiaar/public_html/wp-config.php on line 90
Износ на произведения на изкуството | Sofia Art Galleries :: Галерии в София

Износ на произведения на изкуството

От месец ноември 2021 г. художниците и галериите имат облекчен режим за износ на художествени творби. Отпадат т.нар. “сертификати” от Националната галерия.

Износът на собствени творби и предмети на изкуството, не по-стари от 50 години, ще става само с попълване на декларация за авторство или за произход и способ на придобиване. Това е резултат от подписаното споразумение между Министерство на културата и Агенция „Митници“ и касае предмети и произведения на изкуството, които не са културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН).

Какви са вариантите пред износителите на произведения на изкуството, не по-стари от 50 години?

  • Художниците могат да изнасят директно произведенията си с само с декларация за авторство. Същата декларация могат да предоставят и на галериите при необходимост.
  • Когато износител е галерия може да се попълни декларацията за произход/придобиване/, като в полето “друго…” би могло да се напише: “галерия” или да се отбележи точка “възмездна прехвърлителна сделка”.

  • Клиентите, които за закупили произведения и ги изнасят попълват декларацията за произход , където отбелязват: “възмездна прехвърлителна сделка” или друго: “подарък”, “галерия” и т.н.

  • Хората с произведения на изкуството лична собственост отново попълват декларацията за произход / придобиване, като отбелязват съответното поле – “възмездна прехвърлителна сделка”, “наследство”, “моя собственост, придобита от автора” или друго – примерно “подарък”.