Износ на произведения на изкуството

От месец ноември 2021 г. художниците и галериите имат облекчен режим за износ на художествени творби. Отпадат т.нар. „сертификати“ от Националната галерия.

Износът на собствени творби и предмети на изкуството, не по-стари от 50 години, ще става само с попълване на декларация за авторство или за произход и способ на придобиване. Това е резултат от подписаното споразумение между Министерство на културата и Агенция „Митници“ и касае предмети и произведения на изкуството, които не са културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН).

Какви са вариантите пред износителите на произведения на изкуството, не по-стари от 50 години?

  • Художниците могат да изнасят директно произведенията си с само с декларация за авторство. Същата декларация могат да предоставят и на галериите при необходимост.
  • Когато износител е галерия може да се попълни декларацията за произход/придобиване/, като в полето „друго…“ би могло да се напише: „галерия“ или да се отбележи точка „възмездна прехвърлителна сделка“.

  • Клиентите, които за закупили произведения и ги изнасят попълват декларацията за произход , където отбелязват: „възмездна прехвърлителна сделка“ или друго: „подарък“, „галерия“ и т.н.

  • Хората с произведения на изкуството лична собственост отново попълват декларацията за произход / придобиване, като отбелязват съответното поле – „възмездна прехвърлителна сделка“, „наследство“, „моя собственост, придобита от автора“ или друго – примерно „подарък“.