Радиус: Изключено
Радиус: km
Set radius for geolocation
post-title Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2017

Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2017

Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2017

Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2017

НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ – СМОЛЯН

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този статут урежда дейностите по организирането и провеждането на Националния преглед на музейния плакат, който се реализира в Регионален исторически музей (РИМ) „Стою Шишков“ – Смолян, наричан за по-нататък Преглед.

2. Мисия на Прегледа:

Националният преглед на музейния плакат е възможност за стойностна изява в областта на визуалната комуникация на българските музеи и художествени галерии като културни институти с богати и уникални фондове, съхраняващи паметта на нацията и активно работещи с публики.

Целта на Прегледа е чрез представяне на най-добрите и креативни идеи на музейни куратори и художници; чрез провокиране на визуалната фантазия и изисквания на музейната аудитория да бъдат постигнати високи професионални нива на естетическа и художествена стойност на българския музеен плакат и да се предизвика интерес и желание за среща с постоянните и временни експозиции на българските музеи и художествени галерии.

3. Визия на Прегледа:

По своята същност Националният преглед на музейния плакат е конкурс за съвременни рекламни плакати. Стремежът е той да образова, възпитава и емоционално въздейства върху музейната среда чрез отличаване на най-добрите достижения на музейното плакатно изкуство като послания на наследството и артистични провокации към вниманието на публиката.

Участието на максимален брой институции, които да се представят на Прегледа, популяризирайки чрез оригинални плакати своите експозиции и изложби, ще осигури обективна възможност за изява на постигнатото в тази сфера и ще провокира екипна креативност при създаване на музейния плакат като послание и творческа интерпретация.

Прегледът дава възможност чрез номинираните музейни плакати да се очертае динамиката в развитието на музейния плакат в България и да се утвърди като стабилна основа за изследвания на проблема с оглед усъвършенстване на творческия продукт.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ

4. Националният преглед на музейния плакат се организира от Министерство на културата, Община Смолян и РИМ „Стою Шишков“ – Смолян със съдействието на културни и научни организации, професионални сдружения и дарители.

5. (1) Прегледът е конкурс за съвременни рекламни плакати на музеи, на постоянните им експозиции и временни изложби.

(2) Прегледът се провежда веднъж на две години в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян.

6. (1) Прегледът се ръководи от Инициативен комитет.

(2) Инициативният комитет се председателства от кмета на Община Смолян и включва представители на институциите – организатори.

(3) При отсъствие на член на Инициативния комитет от заседание поради непредвидени обстоятелства, мнението му може да бъде взето чрез подписано и сканирано електронно писмо.

7. Основни задачи на Инициативния комитет:

а) да изготвя програма за предстоящото издание на Прегледа;

б) за изготви план за оперативно ръководство на Прегледа;

в) да ръководи текущата работа по подготовката, организацията и провеждането на Прегледа;

г) за извършва промени в Статута на Прегледа;

д) да приема отчета за изминалия Преглед;

е) да определи партньори на всеки Преглед;

ж) да осъществява координация между Инициативния комитет и партниращите институции, организации и фирми.

8. Жури разглежда музейните рекламни плакати и съответствието им с изискванията на този статут, номинира ги и присъжда награди. Решението на журито не подлежи на обжалване.

9. Съставът на журито включва представител на Министерство на културата, на Община Смолян, на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и специалисти в сферата на рекламния дизайн и плаката.

10. Специалистите в сферата на рекламния дизайн и плаката, се определят от Инициативния комитет.

11. (1) Номинираните и наградените плакати остават във фонда на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян.

(2) РИМ „Стою Шишков“ – Смолян има право да ги репродуцира и публикува в свои издания и инициативи.

12. (1) Прегледът се финансира от Министерство на културата на Република България, Община Смолян, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, културни организации, спонсори, дарители и др.

(2) Конкретният размер на финансовите средства, предоставени от организаторите, се определя на първото заседание на Инициативният комитет за всеки преглед.

ІІІ. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

13. (1) В Прегледа могат да участват български музеи и художествени галерии, регистрирани в Министерство на културата, които приемат условията на този статут.

(2) РИМ „Стою Шишков“ – Смолян не участва в конкурсната програма.

14. (1) Прегледът се провежда в една категория: Рекламен плакат за музейна изложба или музей.

(2) Конкурсните плакати трябва да са създадени през последните три години или да се отнасят за изложби от последните три години.

15. Всеки музей има право на участие в Прегледа с един плакат.

16. Форматът на плакатите, които могат да участват в Прегледа, е 50/70 см.

17. (1) Заявка за участие се прави в срок до 15 май през годината, в която се провежда Прегледа.

(2) Плакатите се изпращат в два отпечатани екземпляра с описание, включващо:

1. пълно наименование и адрес на музея, шифър/ или номер от удостоверението за вписване в регистъра на музеите в Министерство на културата;

2. име на директора и име на дизайнера на плаката;

3. печат – техника и издател;

4. година на издаване на плаката;

5. кратка анотация за експозицията/изложбата.

(3) Заявката за участие се придружава с Декларация от директора на съответния музей, че институцията притежава авторски права върху плаката.

18. Материалите се изпращат по поща на адреса на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, с обратна разписка или по куриер във вид на руло и надпис „не прегъвай“ за сметка на изпращача.

19. Плакати без налична пълна информация не се разглеждат.

20. Не се приемат плакати, награждавани в други конкурси.

21. Журито номинира 10-те най-добри плаката и от тях класира първите три.

22. Всички музеи, чиито плакати са номинирани от журито в Националния преглед на музейния плакат, получават сертификати.

23. Номинираните плакати се експонират в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, за връчването на наградите и сертификатите.

ІV. НАГРАДИ

24. На класираните в Националния преглед на музейния плакат за съответната година се връчват следните награди:

  • За ПЪРВО МЯСТО: 500 лв. и плакет на Националния преглед на музейния плакат;

  • За ВТОРО МЯСТО: 300 лв. и плакет на Националния преглед на музейния плакат;

  • За ТРЕТО МЯСТО: 200 лв. и плакет на Националния преглед на музейния плакат.

25. Наградите са институционални, за отличените музеи.

26. Трите награди се финансират съвместно от Община Смолян и Министерство на културата.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Националният преглед на музейния плакат се включва в проявите на Община Смолян и Националния културен календар за съответната година.

2. Актуална информация за провеждането на Националния преглед на музейния плакат и резултатите от всеки се публикуват на сайта http://www.museumsmolyan.eu/ на РИМ – Смолян.

Заявка за участие:  Zayavka 2017

Относно sofia-art-galleries

„Sofia Art Galleries“ стартира в началото на месец март 2015 година.Той е създаден с некомерсиална цел, на доброволни начала и е резултат на доброто сътрудничество между софийските галерии.